Liczba odwiedzin strony: 17346 Osób na stronie: 6
 

Bartosiewicz Waldemar. Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 194 poz. 1983 - Szczegółowy sposób obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z dnia 6 września 2004 r.) Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa szczegółowy sposób przeliczania wartości pomocy publicznej, zwanej dalej "pomocą", udzielanej w różnych formach, na równą jej wartość dotacji, wyrażoną w ekwiwalencie dotacji brutto lub w ekwiwalencie dotacji netto. § 2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:   1)   EDB (ekwiwalent dotacji brutto) - należy przez to rozumieć kwotę pomocy, którą otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, bez uwzględnienia opodatkowania podatkiem dochodowym, wyrażoną z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;   2)   EDN (ekwiwalent dotacji netto) - należy przez to rozumieć kwotę pomocy, którą otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, uwzględniającą opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyrażoną z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;   3)   stopie referencyjnej - należy przez to rozumieć stopę oprocentowania, okresowo ustalaną przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów, publikowaną w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich;   4)   dyskontowaniu - należy przez to rozumieć uwzględnianie zmiany wartości pieniądza w czasie, polegające na pomnożeniu przyszłych płatności przez czynnik dyskontujący;   5)   czynniku dyskontującym - należy przez to rozumieć czynnik równy                            1                        ----------                         (1...
Monitor Polski 1997 Nr 52 poz. 490 - Organizacja i zasady przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych. (M.P. z dnia 22 sierpnia 1997 r.) Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje: § 1.  1. W celu rozwijania uzdolnień i promowania osiągnięć artystycznych uczniów szkół artystycznych organizowane są konkursy. 2. Tematyka konkursów jest związana z programami nauczania obowiązującymi we wszystkich typach szkół artystycznych. 3. Minister Kultury i Sztuki ustala wykaz konkursów organizowanych w każdym roku szkolnym. § 2.  1. Konkursy organizuje i przeprowadza Centrum Edukacji Artystycznej, zwane dalej "Centrum". 2. Centrum ustala zasady przeprowadzania konkursów oraz opracowuje regulaminy konkursów, które powinny określać w szczególności: –  nazwę konkursu, –  program merytoryczny, –  datę i miejsce, –  warunki uczestnictwa i sposób oceniania, –  tryb powoływania członków komisji konkursowej, –  regulamin pracy komisji konkursowej. § 3.  Minister Kultury i Sztuki zatwierdza regulaminy poszczególnych konkursów. § 4.  Szkoły artystyczne mają obowiązek informowania uczniów o organizowanych w danym roku szkolnym konkursach, terminach i zasadach udziału. § 5.  Po zakończeniu konkursu Centrum opracowuje dokumentację zawierającą: liczbę uczestników konkursu, uzyskane przez nich wyniki, wykaz laureatów ze wskazaniem szkoły i nauczyciela prowadzącego ucznia, ocenę merytoryczną konkursu. § 6.  1. Laureaci konkursów otrzymują zaświadczenia o udziale w konkursie i uzyskaniu tytułu laureata, według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia. 2. Laureaci konkursów mogą...
KRS 0000269808 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁUCZU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁUCZU STOWARZYSZENIE 2006-12-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
51 19-213 SŁUCZ RADZIŁÓW GRAJEWSKI PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 451101980 0000269808
KRS 0000269807 - BOLECHOWICE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
BOLECHOWICE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CHMIELENIEC 19/26 30-348 KRAKÓW KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
676-233-55-35 120353688 0000269807
KRS 0000269806 - ENEA OPERATOR SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
STRZESZYŃSKA 58 60-479 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
782-237-71-60 300455398 0000269806
KRS 0000269805 - EMEK SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
EMEK SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2007-01-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WIELOPOLE 5 31-072 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
676-178-70-63 351244090 0000269805
KRS 0000269804 - "SĘPIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"SĘPIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SP. Z O.O. 2006-12-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CHEŁMSKA 21/22 00-724 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
899-259-61-34 20439737 0000269804
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone notariusz Sieradz HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Bartosiewicz Waldemar. Kancelaria notarialna
adwokat łódzkieradca prawny łódzkiekomornik łódzkiesyndyk łódzkiekancelaria prawna łódzkieprawnik łódzkieprawnikReklama